بهرام يشت(قسمت دوم)

   
 


 

 

Home

=> Sudhra and Kushti

=> A Psycho-historical view of teachings of Zarathushtra

=> is Zarathushtra, ethical philosopher or spiritual leader

=> Zarathushtra and the Devil

=> Freedom, Conflict, and the Evolution of Justice: A Zarathushtrian Perspective

=> Initiation ceremony of Zoroastrians: A Short Article by Dr. Pallan R.

=> Life and Afterlife

=> THE NOTION OF DUALISM

=> Moral Philosophy of Zarathushtra

=> Holocaust of ZARATHUSHTIES of Iran

=> THE CALENDAR AND FESTIVALS

=> HISTORY OF PERSIAN OR PAARSI LANGUAGE

=> نيك و بد در بينش زرتشت

=> هدف از آفرينش انسان

=> مقصود از برسم گرفتن چیست؟

=> مراسم سدره پوشی

=> نيرنگ چيست ؟

=> Happiness is the aim of Zoroastrian philosophy

=> Legends of Life and times of Zarathustra

=> IRAN, THE ORIGINS OF ARYAN PEOPLE

=> THE ETHNIC OF THE SAKAS (SCYTHIANS)

=> THE ORIGIN OF THE PRE-IMPERIAL IRANIAN PEOPLES

=> Old Iranian Calendars

=> The Zoroastrian Houses of Yazd

=> Status of Women in Ancient Iran

=> آيين‌هاي درگذشتگان را بشناسيم‌

=> بهرام یشت (قسمت اول)

=> بهرام يشت(قسمت دوم)

=> AIRYANA-VAEJAH

=> “ASHEYM VOHU”, THE SMALLEST PRAYER.

=> Yatha Ahu Vairyo in the Avesta and Pahlavi Traditions

=> Causes of the Fall of Zoroastrian Iran

=> Are the sacred writings other than ‘Gathas’ non-Zoroastrian?

=> Simple and Practical Zoroastrianism

=> Iranian Themes on Priests from Pahlavi Literature

=> KHORDEH AVESTA - MANTHRA, THE BEST PRAYER.

=> Are Animal Sacrifices mentioned In Zend Avesta?

=> A Commentary on the Ashem Vohu formula.

=> Farokhshi Ceremony

=> FIRE IN AVESTA

=> Fire, the Son of Ahura Mazda

=> THE YEZIDIS OF KURDISTAN - ARE THEY REALLY ZOROASTRIANS ???

=> Fire-temples predate Achamenian dynasty

=> SHAH FARIDOON: THE FIRST GREAT SPIRITUAL HEALER

=> ĀTASH NEYĀYESH

=> Fire Temples

=> Islam and Mazdaeism

=> RAENIDAR ADERBAD MAHRESPAND

=> On Pre-Zarathushtrian Influence - Facts and Fallacies

=> Can Women Become Mobeds As Per Zarthushti Tenets?

=> The sacred HOM is definitely NOT a narcotic

=> Zoroastrian Doctrines and Rituals

=> Zoroastrian Calendar

=> Zarathustri Pilgrimage Sites In Iran

=> ZARATHUSHTRIAN ETHICS AND MORALS

Contact

zoroastrian links

Site counter

Toplist

 


     
 

بهرام يشت(قسمت دوم

)
   
 


نام هایی که در بهرام یشت به صور فلکی اختصاص یافته عبارتند از :-1
باد (کرده یکم ) طرح بهرام یشت باباد آ غاز می شود که برابر میزان است.


2-
گاو نر (کرده دوم) مطابق با ثور.3-
اسب (کرده سوم)که به آسانی با قوس مطابقت دارد که نیم اسب نیم آدمی درستاره شناسی باختر است ودر متن های پهلوی نیز (نیم اسپ ) خوانده شده است.4-
شتر (کرده چهارم)که جایگزین شیر است. در سرزمین هایی که شیر بومی نبودههم جانشینی برای آن در نظر گرفته شده است.5-
گراز (کرده پنجم) منطبق با سنبله که اسطوره بسیار کهن بابلی ایشتار و تاموز که دلداده اوست و به دست گراز کشته می شودرا به یاد می آورد6-
پسر پانزده ساله ( کرده ششم ) که در طرح بابلی جوزا (دو پیکر ) به گونه دو پسر است که پا به پای یکدیگر ایستاده اند و تنها تفاوت در این است که در بهرام یشت به

یک پسر اشاره دارد.

7-
کلاغ (کردهفتم) برابر با عقرب در طرح کنونی و نمادی از تاریکی است و در بهرام یشت هم کلاغ نمایشگر تیرگی خزان است و چنانچه بدانیم بهرام ( مارس) در علم ستاره شناسی نشانه فصل تابستان است در می یابیم که صورت فلکی کلاغ افولی را در قدرت بهرام نمایان می سازد.8-
قوچ دشتی زیبا(کرده هشتم9 با حمل منطبق است وخانه اوج بهرام است و از اینروبه به همین نام شناخته می شودچنانکه بابلی ها بهرام را نرگال می نامیده وآنرا به شکل قوچ یا گوسفندی به نمایش در می آوردند. در بهرام یشت هم شاخ های قوچ به طور ویژه ای وصف می شود.9-
گوزن جنگنده (کرده نهم) مطابق با جدی است در طرح منطقه ابردج هندوان هم جدی سری چون سر گوزن دارد وگوزن حیوانی است که در آسیای میانه سرزمین تشکیل طرح بهرام یشت فراوان است.10-
مرد جنگاور (کرده دهم ) که مطابق با دلو است .در نمادگرایی بابلی خدای تندر و توفان نمایشگر این صورت فلکی است و به خوبی تصور یک مرد جنگاور را در ذهن پدید می آورد.11-
ماهی کر (کرده یازدهم )که مطابق با حوت است .در این کرده نیامده که بهرام به پیکر ماهی درآمد شاید به این علت که بهرام عنصری آتشین است و نمی تواند در کالبد جانوری آبزی درآید.12-
اما دوازدهمین صورت فلکی که سرطان است در طرح بهرام یشت نیامده زیرا سرطان خانه حضیض بهرام است و نیایشگران ایزد بهرام ازبرخورد با این صورت رو می گردانند که امری طبیعی است.بخشش های ایزد بهرام به ستایشگرانش هم کاملا منطبق با طرح ها و احکام نجومی است . در بند های سیزدهم و بیست و نهم و سی و یکم و سی وسوم بهرام یشت آمده است که ایزد بهرام نیروی بینایی شگفتی همچون بینایی اسب و کرکس و شتر و ماهی کر می بخشد و این امر به یاد می آ ورد که مطابق طرح نجومی بهرام = ( مارس ) فرمانروای چشم هاست و می تواند به کسی که مورد توجه اوست چشمانی تیز بین و درخشان ببخشد همانطور که در کرده یازدهم چنین دید جشمی به زرتشت می دهدوبرعکس می تواند چشمان و بینایی کسانی را که مورد خشم وی هستند باز پس بگیرد.در بند بیست ونهم بهرام یشت آ مده است که ایزد بهرام نیروی بازو به زرتشت می بخشد. احکام نجوم نیز حکایت ازآن دارد که هر گاه در زایچه کسی بهرام در خانه جوزا یا سنبله باشد آن کس جنگاوری توانا خواهد شد . جوزا فرماندهی جگر ها و بازوان را بر عهده دارد و هرگاه بهرام در یکی از صور فلکی سعد باشد می تواند بدین اندام ها توانایی ببخشد.

اما جدای از این طبقه بندی صور فلکی بر طبق بهرام یشت می توان به شباهت های بعضی اجزای این یشت چون پرندگان و گیاهان و . . . . با ا ساطیر چینی اشاره کرد.

 

 
 

2 visitors (53 hits)

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free