نيرنگ چيست ؟

   
 


 

 

Home

=> Sudhra and Kushti

=> A Psycho-historical view of teachings of Zarathushtra

=> is Zarathushtra, ethical philosopher or spiritual leader

=> Zarathushtra and the Devil

=> Freedom, Conflict, and the Evolution of Justice: A Zarathushtrian Perspective

=> Initiation ceremony of Zoroastrians: A Short Article by Dr. Pallan R.

=> Life and Afterlife

=> THE NOTION OF DUALISM

=> Moral Philosophy of Zarathushtra

=> Holocaust of ZARATHUSHTIES of Iran

=> THE CALENDAR AND FESTIVALS

=> HISTORY OF PERSIAN OR PAARSI LANGUAGE

=> نيك و بد در بينش زرتشت

=> هدف از آفرينش انسان

=> مقصود از برسم گرفتن چیست؟

=> مراسم سدره پوشی

=> نيرنگ چيست ؟

=> Happiness is the aim of Zoroastrian philosophy

=> Legends of Life and times of Zarathustra

=> IRAN, THE ORIGINS OF ARYAN PEOPLE

=> THE ETHNIC OF THE SAKAS (SCYTHIANS)

=> THE ORIGIN OF THE PRE-IMPERIAL IRANIAN PEOPLES

=> Old Iranian Calendars

=> The Zoroastrian Houses of Yazd

=> Status of Women in Ancient Iran

=> آيين‌هاي درگذشتگان را بشناسيم‌

=> بهرام یشت (قسمت اول)

=> بهرام يشت(قسمت دوم)

=> AIRYANA-VAEJAH

=> “ASHEYM VOHU”, THE SMALLEST PRAYER.

=> Yatha Ahu Vairyo in the Avesta and Pahlavi Traditions

=> Causes of the Fall of Zoroastrian Iran

=> Are the sacred writings other than ‘Gathas’ non-Zoroastrian?

=> Simple and Practical Zoroastrianism

=> Iranian Themes on Priests from Pahlavi Literature

=> KHORDEH AVESTA - MANTHRA, THE BEST PRAYER.

=> Are Animal Sacrifices mentioned In Zend Avesta?

=> A Commentary on the Ashem Vohu formula.

=> Farokhshi Ceremony

=> FIRE IN AVESTA

=> Fire, the Son of Ahura Mazda

=> THE YEZIDIS OF KURDISTAN - ARE THEY REALLY ZOROASTRIANS ???

=> Fire-temples predate Achamenian dynasty

=> SHAH FARIDOON: THE FIRST GREAT SPIRITUAL HEALER

=> ĀTASH NEYĀYESH

=> Fire Temples

=> Islam and Mazdaeism

=> RAENIDAR ADERBAD MAHRESPAND

=> On Pre-Zarathushtrian Influence - Facts and Fallacies

=> Can Women Become Mobeds As Per Zarthushti Tenets?

=> The sacred HOM is definitely NOT a narcotic

=> Zoroastrian Doctrines and Rituals

=> Zoroastrian Calendar

=> Zarathustri Pilgrimage Sites In Iran

=> ZARATHUSHTRIAN ETHICS AND MORALS

Contact

zoroastrian links

Site counter

Toplist

 


     
 

نيرنگ چيست   ؟

 

نيرنگ كلمه اي پهلوي بوده وبه معناي مراسم ديني مي باشد. در نسخه هاي خطي يسنا ،ويسپرد و ونديداد كه در ايران نوشته شده است ،تعداد زيادي از نيرنگها يا مراسم مذهبي و ديني ضبط شده است . بسياري از دعاهاي كوتاه چه به زبان پهلوي و پازند نيز نيرنگ ناميده شده است ، چنانكه نيرنگ آتش و نيرنگ كشتي نوبستن ونيرنگ دست شو وغيره را مي توان مشاهده كرد.

براي اين نيرنگها تاثيرات فوق العاده متصور مي شده اند به طوريكه حتي براي هر پيش آمدزشت و رفع هر آسيبي نيرنگ مخصوصي ارائه مي شد،تعداد زيادي از اين نيرنگ ها در زبان پازند چون ، نيرنگ بيماري ، نيرنگ حاجت خواستن ،نيرنگ سردرد ،نيرنگ تب بستن هنوز در ايران رواج دارد، تنها نام آنها عوض شده و دعا ناميده مي شود.

نيرنگ از جمله كلمات ديني زرتشتي است كه پس از گسترش اسلام در ايران و بيگانه شدن ايرينيان از معني اصطلاحات قديمي ،از معني اصلي خود منحرف گشته و از آن سحر و طلسم وشعبده و افسون وحيله اراده كرده اند.

شعرا و نويسندگان ايران هم اين كلمه را به همان معني كه در عهد خودشان رواج داشته به كار مي برده اند.چنانكه فرخي گفته:

به هيچگونه بدو جادوان حيلت ساز                 به كار برد ندانند حيلت و نيرنگ

و ناصر خسرو گفته:پست نشين و چشم دار و بدان كه زود زير و زبر شود نيرنگ.

با توجه به معني نيرنگ ،يكي از بخشهاي خرده اوستا به نام نيرنگستان (مراسم نامه)موسوم است.(كتاب نيرنگستان بقايايي از نسك هفدهم اوستا به نام هوسپارم مي باشد.در اين كتاب از مراسم مختلف بحث مي شود و از آن جمله : در تكاليف موبدي و در خصوص درون(نان مقدس )و در آداب سرودن گاتاها و در اثر خطايي كه در مراسم ديني از موبدي سر زندو در آداب گهنبار و در سدره و برسم و هيزم و هوم و هاون و...

پور داوود،ابراهيم.خرده اوستا. انتشارات اساطير :تهران 1380 چاپ اول ص58،59،60،75،76

 

پور داوود،ابراهيم.خرده اوستا. انتشارات اساطير :تهران 1380 چاپ اول ص58،59،60،75،76

 
 

2 visitors (19 hits)

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free